Friday, January 1, 2016

书法美学:志在飞移 将奔未驰As Alert As Anxious Birds on the Verge of Flight

我们说,书法以汉字之形为本,由势生形,形必须靠势来激活,势必须靠形来显现。但是,由“势”所生的“形”,如何能产生艺术美感?

在书法理论史上,有确切记载的“势”最早出现在东汉前期的书法家崔瑗的《草书势》中。我们或者可以从他的论述中取得灵感。

《草书势》云

“书契之兴,始自颉皇;写彼鸟迹,以定文章。爰暨末叶、典籍弥繁;时之多僻,政之多权。官事荒芜,勦其墨翰;惟多佐隶,旧字是删。草书之法,盖又简略;应时谕指,用于卒迫。兼功并用,爱日省力;纯俭之变,岂必古式。观其法象,俯仰有仪;方不中矩,圆不中规。抑左扬右,望之若欹。兽跂鸟跱,志在飞移;狡兔暴骇,将奔未驰。或(黑知)(黑主)点(黑南)(注),状似连珠;绝而不离。畜怒怫郁,放逸后奇。或凌邃惴栗,若据高临危,旁点邪附,似螳螂而抱枝。绝笔收势,馀綖纠结;若山蜂施毒,看隙缘巇;腾蛇赴穴,头没尾垂。是故远而望之,漼焉若注岸奔涯;就而察之,一画不可移。几微要妙,临时从宜。略举大较,仿佛若斯。”

这段文的意思是:

“文字的产生,开始于苍颉,他描绘那鸟兽蹄迒之迹,用来制定文字。到了后世,典籍越来越多;时世有许多不常见的事,政治有许多权变;官事荒疏了,因为要抄写文章;有很多辅佐书写的隶人,删简旧文字。草书的法则,大概还要简略;顺应时势表明意思,用于仓促紧迫之中;功效加快,与篆隶同样地使用,爱惜时间节省了精力;这纯粹是简略方面的变化。为什么一定坚守古老的体式呢?观看它的形象,低昂都有它特有仪态形势;方呢不合量方形的曲尺,圆呢不合量圆形的圆规。抑左扬右,看去象是倾斜的。像兽踮起脚鸟耸起身子,想在飞走离去;像狡兔突然受惊,将奔驰还未奔驰。有的(黑知)(黑主)点(黑南)(注)地下点笔势,形状像似连珠,笔画完了而墨迹相连。蓄积壮气心情悒郁不快,纵放出来就会发生奇异的情景。有的像迫近深邃而恐惧战栗,抵据高处面临危难;旁点偏斜相附,像螳螂抱着枝条。笔画完了要回收笔势,有如将馀剩的线缕缠绕起来。有的如山蜂施放毒气,沿着那罅隙进行;有的像那腾蛇入穴洞,头进去了尾还垂在外面。所以远看它们,那摧崩的气势呀像汹涌的波涛倾岸奔涯;凑近去察看它们,画也不可移。它的要妙之处,就在于当其时其画采取的适宜的做法。这里略举大概,仿佛就如此吧!”

注:()中的字打不出来,表示两字合为一字。(黑知)(黑主)(黑南):均指草书下点笔势。

崔瑗(77-142年)字子玉,涿郡安平(今属河北)人,年轻时游学京都洛阳。崔瑗书法师法杜度,擅长章草,在书史上地位显要,人称崔、杜。《草书势》谈的章草技法的文章,其基本思维方式是象征,其美学命题都通过类比手法加以描述。这种类比手法,也说明瑗所持的书法艺术起源的观点,是古代书法理论中最基本的发生学观点,是以汉字的“象征性”为基本依据。

书法艺术离不开汉字书写,但是书法艺术的起源毕竟不同于文字的起源,以草书艺术的基本特征用类比手法提出:“兽跂鸟跱,志在飞移;狡兔暴骇,将奔未驰。”在这句后面,接下来用了一连串的类比和文学形象的描述,其中有动植物的外观,有自然景象和社会生活景象的外观,都是一种运动的形态。

一则说,“抑左扬右,望之若欹”,意在讲草书结体不同于篆隶的对称平稳。一则说,“兽跛鸟踌,志在飞移;狡兔暴骇,将奔未驰”,强调草书的动态美。志在飞移,将奔未驰,指出了书法以静态表现动态、制造运动幻觉的“势”的重要原则。

“一画不可移”说明草书是一门有着严格的合理律性追求的艺术,将书法与一般文字书写区分开来,文字之“形”的规律不能同等于书法艺术的规律,因为书法艺术除了要遵循一般文字结构的规则,还有自身的美的法则。“一画不可移”指的就是书法艺术的审美功能。

“几微要妙,临时从宜”则道出了书法艺术结构上的精妙和创作过程中的随机性。

No comments:

Post a Comment